Het Project

Gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen een rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal, de N346 Schakel Achterhoek-A1. Deze weg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). We leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren. De openstelling van de weg is in uiterlijk 2024 gepland.

De nieuwe rondweg

De nieuwe rondweg begint op de N332 (Rengersweg) ten noorden van de spoorlijn. Bij het kruispunt gaat de weg linksaf tussen de Kwinkweerd en het spoor. Vervolgens loopt het tracé langs het station en passeert daar met een brug het Twentekanaal en kruist de Goorseweg. Ten zuiden van de Goorseweg maken we een nieuwe provinciale weg. De mooie laanstructuur met circa 100 eiken langs de Goorseweg behouden we zoveel mogelijk. De huidige Goorseweg wordt een parallelweg. De rondweg eindigt op het kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825).

In grote lijnen weten we waar de nieuwe rondweg komt (indicatie van de toekomstige ligging van de weg (PDF 1,5 MB)).
Dat is beschreven in het inpassingsplan dat op 19 december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld:

  • Langs de Kwinkweerd en de Goorseweg zal de toekomstige ligging hiervan nauwelijks afwijken, op enkele kleine aanpassingen na.
  • In het middendeel van het tracé kan het ontwerp nog wel variëren. Het gaat hierbij om het tracédeel rondom het Twentekanaal. Dat bestaat aan de noordzijde van het kanaal uit het stationsgebied, het Markerinkterrein en de bestaande brug over de Stationsweg en aan de zuidzijde het voormalige Streek Betonterrein. Het definitieve ontwerp van dit gebied is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke keuzes die daar nog worden gemaakt. Een belangrijke opgave daarbij is hoe het gebied samen met de nieuwe weg en toekomstige brug over het Twentekanaal eruit komt te zien.

Ook kan de ligging van de weg nog iets wijzigen. Dit is afhankelijk hoe de brug er uit komt te zien en hoe deze exact gaat aansluiten op de bestaande wegen, zoals de Goorseweg en de Ampsenseweg

Opstellen eisenpakket

De provincie werkt de eisen waaraan de N346 Schakel Achterhoek-A1 moet voldoen verder uit. Dat is een behoorlijke puzzel. We werken daarin samen met onze partners gemeente Lochem, Rijkswaterstaat, ProRail, NS en waterschap Rijn en IJssel. Daarbij is het belangrijk om de eisen op het gebied van verkeersveiligheid, landschap, milieu, duurzaamheid, techniek en de wijze van uitvoering (waaronder de beperking van de hinder) goed op elkaar af te stemmen. Hierbij houden we rekening met de wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld natuur en geluid. We kunnen de weg alleen aanleggen op provinciaal grondgebied. Daardoor is het nodig om gronden van diverse eigenaren op te kopen.

Uitvoeringscontract

Alle puzzelstukjes zijn compleet wanneer alle eisen, uitgangspunten en eventuele wensen bij elkaar zijn gebracht en zijn afgewogen. Deze nemen we op in het uitvoeringscontract dat we gaan aanbesteden. Met het uitvoeringscontract dagen we aannemers uit om met een ontwerpvoorstel te komen. Vervolgens beoordelen we welke partij met het beste voorstel komt. De aannemer met het beste voorstel mag het ontwerp na gunning verder gaan uitwerken en realiseren.

Inpassingsplan

Om de rondweg te kunnen aanleggen is een ruimtelijk besluit nodig. Hiervoor stelden Provinciale Staten op 19 december 2018 het provinciaal inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast. Op 11 september 2019 verklaarde de Raad van State alle beroepen ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Dit inpassingsplan maakt de aanleg van de weg, inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal, planologisch mogelijk.

Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke functies op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan.

Hoe nu verder?

Voordat de nieuwe rondweg klaar is, is een aantal stappen nodig, namelijk:

  • Onderzoeken: we doen onderzoek naar archeologie, niet gesprongen explosieven en geotechnisch onderzoek naar onder andere draagkracht en grondwaterstanden.
  • Grondaankopen: de weg kunnen we alleen op gronden aanleggen die eigendom zijn van provincie Gelderland. Deze grond is nog niet allemaal in ons bezit. Hierover voeren we gesprekken met grondeigenaren.
  • Voorbereidende werkzaamheden: zoals het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen, het verwijderen van vier woningen aan de Spoorlaan die reeds door ons zijn aangekocht. En het verwijderen van kleine obstakels op de weg zoals wegmeubilair en reclameborden.
  • Opstellen van het uitvoeringscontract.
  • Doorlopen van de aanbesteding en het gunnen van het werk aan een aannemer
  • Uitvoering: Na gunning van het werk start de uitvoering. De openstelling van de weg is uiterlijk in 2024.

 Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Schakel Achterhoek-A1.