Het Project

De gemeente Lochem en de provincie leggen een rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal, de N346 Schakel Achterhoek-A1. Deze rondweg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Deze nieuwe rondweg wordt aangelegd om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren.  De openstelling van de weg is gepland tussen 2022 en 2024, afhankelijk van juridische procedures.

De nieuwe rondweg

De nieuwe rondweg start op de N332 (Rengersweg) ten noorden van het spoor. Bij het kruispunt gaat de weg linksaf tussen de Kwinkweerd en het spoor. Vervolgens loopt het tracé langs het station en passeert daar met een brug het Twentekanaal en sluit aan op de Goorseweg. De rondweg eindigt op het kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825). 

In grote lijnen weten we waar deze weg komt (PDF 1,5 MB, indicatie van de toekomstige ligging van de weg). Dat is beschreven in het inpassingsplan dat op 19 december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld:

  • Langs de Kwinkweerd en de Goorseweg zal de ligging, op enkele kleine aanpassingen na, nauwelijks hiervan afwijken.
  • In het middendeel van het tracé kan het ontwerp nog wel variëren. Het gaat hierbij om het tracé rond de brug, het stationsgebied ten noorden van het Twentekanaal en het voormalige Streek Betonterrein aan de zuidkant van het kanaal. Het definitieve ontwerp is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke keuzen die daar nog worden gemaakt. Een belangrijke opgave daarbij is hoe het gebied samen met de nieuwe weg en toekomstige brug over het Twentekanaal eruit komt te zien.
  • De ligging van de weg kan nog wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten en keuzes.

Referentieontwerp 

De provincie werkt het wegontwerp voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 verder uit. Dat is een behoorlijke puzzel die we samen leggen met partijen zoals de gemeente Lochem, Rijkswaterstaat, ProRail bedrijven en bewoners langs het tracé. De puzzel leggen we stukje voor stukje in elkaar tot een referentieontwerp voor de weg. Dit referentieontwerp is niet het definitieve ontwerp; het is een voorbeeldontwerp om te kijken of alle gestelde eisen haalbaar zijn. Het gaat daarbij om eisen op het gebied van verkeersveiligheid, landschap, milieu, duurzaamheid, techniek en de wijze van uitvoering. Hierbij houden we rekening met de wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld natuur en geluid. We kunnen de weg alleen aanleggen op provinciaal grondgebied. Daardoor is het soms nodig om grond van diverse eigenaren te kopen.

Uitvoeringscontract

Alle puzzelstukjes zijn compleet als alle eisen, uitgangspunten en eventuele wensen bij elkaar zijn gebracht en zijn afgewogen. Deze nemen we op in het uitvoeringscontract dat we gaan aanbesteden. Met het uitvoeringscontract dagen we aannemers uit om hun kennis en kunde in te zetten. Om zo tot een zo goed mogelijk resultaat, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving tijdens de bouwfase, te komen. De aannemer die het werk na de aanbesteding uitvoert, werkt op basis van de gestelde eisen het definitieve ontwerp uit.

Inpassingsplan 

Het provinciaal inpassingsplan is definitief.  Op 11 september 2019 heeft de Raad van State alle beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Dit inpassingsplan maakt de aanleg van de weg, inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal, planologisch mogelijk. Provinciale Staten van Gelderland stelden op 19 december 2018 het Inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast.

Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke functies op een bepaalde locatie wel of niet toegestaan worden.

Hoe nu verder?

Voordat de nieuwe rondweg klaar is, is een aantal stappen nodig:

  • Onderzoeken: we doen onderzoek naar archeologie, niet gesprongen explosieven en geotechnisch onderzoek naar onder andere draagkracht en grondwaterstanden.
  • Grondaankopen: de weg kunnen we alleen op gronden aanleggen die eigendom zijn van provincie Gelderland. Deze grond is nog niet allemaal in ons bezit. Hierover voeren we onderhandelingen met grondeigenaren.
  • Voorbereidende werkzaamheden: zoals het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen, het slopen van woningen en het verwijderen van kleine obstakels op de weg zoals wegmeubilair en reclameborden.
  • Opstellen van het uitvoeringscontract inclusief het aanbesteden van het werk.
  • Uitvoering: Na gunning van het werk start de uitvoering. De openstelling van de weg is uiterlijk in 2024.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Schakel Achterhoek-A1.