Vraag en antwoord

Ga snel naar Omgeving, Verkeer, Keuzes, Planning en vervolg

Algemeen

 1.  Waarom leggen we de Schakel Achterhoek - A1 aan?

Gemeente Lochem en provincie Gelderland hebben besloten een rondweg aan te leggen met een nieuwe brug over het Twentekanaal. Deze rondweg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek en de A1 bij de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). We leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren, waarbij de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt.

 1. Waarom heeft de provincie voor deze oplossing gekozen?

Deze oplossing draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Achterhoek, de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de rondweg. Door het realiseren van een vloeiende route aan de noordzijde van Lochem ontstaat een hoogwaardige en snellere regionale verbinding.

 1. Hoeveel gaat deze Schakel Achterhoek – A1 kosten?

De aanleg van de weg is begroot op € 85 miljoen waarvoor de Provincie € 83 miljoen heeft gereserveerd. De gemeente Lochem draagt € 2 miljoen bij.

 1. Lost deze Schakel Achterhoek-A1 de problemen in de kern van Lochem ook op?

Het nieuwe tracé leidt niet tot grote veranderingen in de verkeersstromen in de kern van Lochem.

De realisatie van de Schakel Achterhoek-A1 biedt wel kansen voor de gemeente Lochem, om onder andere in het centrum van Lochem maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern ten goede komen. De gemeente voert deze maatregelen uit zodra de nieuwe rondweg er ligt. De gemeente heeft dit beschreven in haar Verkeerscirculatieplan.

 1. Hoe gaat de N346 Schakel Achterhoek-A1 lopen?

Het tracé begint op de N332 (Rengersweg) ten noorden van het spoor. Bij het kruispunt gaat de weg linksaf langs de Kwinkweerd. Vervolgens loopt het tracé langs het station en passeert daar met een brug het Twentekanaal en sluit aan op de Goorseweg. De Schakel Achterhoek-A1 eindigt op het kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825).

 1. Hoe gaat deze nieuwe provinciale weg er uit zien?

We realiseren een provinciale weg met 2 rijstroken (één per richting), waar 80 kilometer per uur wordt gereden met een nieuwe brug over het Twentekanaal. De aangelegen bedrijven en woningen worden zoveel mogelijk met parallelwegen ontsloten op de provinciale weg. Hoe het ontwerp en haar omgeving er precies uit gaat zien wordt bekend nadat een aannemer is geselecteerd (2021).

 1. Wat betekent de aanleg van de rondweg voor het verkeer en de ontsluiting?

We richten de weg in voor een snelheid van 80 kilometer per uur. Hiervoor is veel ruimte nodig, zoals een brede obstakelvrije zone. Daarnaast zijn aanvullende voorzieningen nodig, zoals parallelwegen langs de Kwinkweerd en de Goorseweg. Vanuit de parallelweg bij de Goorseweg zijn de aanliggende woningen bereikbaar en ook de Intratuin. We beperken het aantal kruispunten en voorzien deze van verkeerslichten. Dit verhoogt de doorstroming en verkeersveiligheid. Omdat we van de huidige Goorseweg een parallelweg maken, sparen we de bomenlaan langs de Goorseweg.

 1. Hoe gaat de nieuwe brug over het Twentekanaal er uit zien?

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe brug eruit gaat zien. We vragen in de aanbesteding aan geïnteresseerde aannemers om een ontwerp voor de weg en de brug te maken.

 1. Wat gaat er gebeuren met de huidige Lochemse brug?

Deze blijft zoals hij nu is. Na de aanleg van de nieuwe brug over het Twentekanaal mag de huidige brug alleen maar door brommers, fietsers en voetgangers worden gebruikt.

Omgeving

 1. Welke invloed heeft de nieuwe weg op de luchtkwaliteit in Lochem?

Na aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 rijdt er minder verkeer door het centrum van Lochem. Dat gaat echter niet om grote aantallen. Verder ligt de nieuwe rondweg bij de Goorseweg verder van de woningen af. Al met al heeft dit positieve effecten, maar deze effecten zijn naar verwachting klein.

 1. Welke invloed heeft de nieuwe weg op het geluidsniveau?

Na aanleg van N346 Schakel Achterhoek-A1 rijdt er meer verkeer op deze doorgaande route. Dit heeft gevolgen voor de geluidsbelasting op woningen langs het tracé. Deze geluidsbelasting verschilt per woning en is afhankelijk van de definitieve ligging van de weg. In het akoestisch onderzoek (geluidsonderzoek), dat deel uitmaakt van het Inpassingsplan, is inzichtelijk gemaakt wat de geluidbelastingen in de toekomst zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. Een van die maatregelen is geluidsarm asfalt. Geluidschermen lijken de geluidreductie niet te beperken.

 1. Welke grond heeft de provincie nog nodig voor de aanleg?

Veel gronden voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 zijn al in bezit van de provincie Gelderland of de gemeente Lochem. Op enkele plekken zijn nog gronden nodig van particuliere eigenaren of bedrijven. Wij voeren gesprekken met deze eigenaren om de gronden te kopen.

 1. Sommige bewoners vrezen waardevermindering van hun woning en/of bedrijf door de komst van de rondweg. Hoe gaat de provincie hier mee om?

Iemand die te maken krijgt met waardevermindering van onroerend goed door de nieuwe rondweg, kan de schade verhalen bij de provincie. Dit is geregeld in de provinciale Planschadeverordening. Meer informatie over planschade is te vinden op onze website: gelderland.nl/Planschade

 1. Wat gebeurt er met het gebied voor het station?

Naast de provinciale weg en de functies voor het station, zoals parkeren van auto’s en fietsen, ontstaan er mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.

Verkeer

 1. Het aantal bewoners van de Achterhoek neemt af. Er is krimp in de Achterhoek. Gaat er dan meer verkeer rijden en is deze N346 Schakel Achterhoek-A1 dan wel nodig?

Uit de verkeerscijfers blijkt dat er meer verkeer gaat rijden in de toekomst, ook zonder aanleg van het nieuwe tracé. Krimp van de bevolking in de Achterhoek betekent niet automatisch dat er minder verkeer gaat rijden. Door afname van het aantal voorzieningen, wordt de afstand tot de overblijvende voorzieningen groter. Dit leidt tot meer verkeer. Door het realiseren van de Schakel Achterhoek-A1 zorgen we er juist voor dat de Achterhoek goed bereikbaar blijft en dat mensen en bedrijven zich er willen en kunnen vestigen. We proberen daarnaast het doorgaand verkeer meer te bundelen op de provinciale wegen die daarvoor zijn ingericht. Dat betekent dat er ook deels minder verkeer is op andere wegen.

 1. Waarom worden er parallelwegen gemaakt?

Om de doorstroming en veiligheid op de provinciale weg te bevorderen worden zo min mogelijk aansluitingen op de provinciale weg gemaakt. Om woningen en bedrijven te ontsluiten leggen we daar parallelwegen aan. Deze parallelwegen sluiten we vervolgens met enkele kruispunten aan op de provinciale weg.

 1. Wordt het op de Ampsenseweg ook veiliger?

Voor doorgaand verkeer wordt het aantrekkelijker om de nieuwe provinciale weg langs de Kwinkweerd te volgen in plaats van de Ampsenseweg. Op de provinciale weg kan men straks 80 kilometer per uur rijden (nu 50 kilometer per uur), op de Ampsenseweg 60 kilometer per uur. Om de Ampsenseweg te bereiken moet het verkeer straks op het stationsgebied via een kruispunt de provinciale weg verlaten om naar de spoorwegovergang richting Ampsenseweg te kunnen. Het is voor doorgaand verkeer dan logischer om rechtdoor langs de Kwinkweerd te rijden.

Binnen het kader van dit project verwachten we geen aanpassingen aan de Ampsenseweg. Of dit in een later stadium alsnog nodig is, bepaalt gemeente Lochem als wegbeheerder van de Ampenseweg.

Keuzes

 1. Mag er landbouwverkeer over de nieuwe rondweg rijden?

Het landbouwverkeer rijdt dan zoveel mogelijk via de parallelwegen om de veiligheid en doorstroming te waarborgen. Het landbouwverkeer gaat wel gebruik maken van de nieuwe brug over het Twentekanaal.

 1. Hoe gaat de Goorseweg er uit zien?

De huidige Goorseweg wordt een parallelweg van de nieuwe rondweg. Via deze parallelweg worden Intratuin en de woningen ontsloten. Deze parallelweg sluit aan op het kruispunt met de Nettelhorsterweg.

Aan de zuidzijde van de huidige Goorseweg leggen we de nieuwe rondweg aan. Ter hoogte van het Streekbetonterrein buigt deze af naar de nog aan te leggen brug over het Twentekanaal. Daarmee kan de bomenlaan langs de Goorseweg grotendeels behouden blijven.
Ook aan de zuidzijde van de Goorseweg maken we een parallelweg om de aanwezige woningen en landbouwpercelen te ontsluiten.

 1. Wat zijn de plannen voor de aansluiting bij Intratuin?

Intratuin houdt een aansluiting op de huidige Goorseweg. Dit wordt een parallelweg aan de noordzijde van de nieuwe provinciaalse weg, die aansluit aan op het kruispunt met de Nettelhorsterweg.

 1. Welke maximumsnelheid geldt er straks op de Kwinkweerd?

De toekomstige Kwinkweerd wordt als parallelweg ingericht voor 50 kilometer per uur. Deze komt ten zuiden te liggen van de nieuwe provinciale weg, dichter naar de bedrijven toe. Op 2 plekken krijgt de Kwinkweerd een aansluiting op het nieuwe tracé dat tussen de Kwinkweerd en het spoor komt te liggen.

 1. Hoe wordt de N346 Schakel Achterhoek-A1 in het landschap ingepast?

We analyseren het landschap en kijken waar kansen liggen om de weg zo goed mogelijk in te passen. Zo kijken we ook hoe de gronden die straks ‘overblijven’ (het Markerinkterrein bij het station en het Streekbetonterrein aan de Goorseweg) weer gebruikt kunnen worden als de weg klaar is. Het landschapsontwerp maakt ook onderdeel uit van de uitkomst van de aanbesteding.

Planning en vervolg

 1. Wat is het vervolgproces ?

We werken het uitvoeringscontract uit. Dat is compleet als alle eisen, uitgangspunten en eventuele wensen bij elkaar zijn gebracht en zijn afgewogen. Deze nemen we op in het uitvoeringscontract dat we gaan aanbesteden. Met het uitvoeringscontract dagen we aannemers uit om tot een zo goed ontwerpvoorstel te komen. De aanbesteding start eind 2020. De aannemer die het werk na de aanbesteding uitvoert, werkt op basis van de gestelde eisen het definitieve ontwerp uit.

 1. Wanneer starten de werkzaamheden?

Begin 2019 zijn bomen gekapt die niet behouden konden blijven. Eind augustus 2020 starten de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels- en leidingen langs de Kwinkweerd. Naar verwachting starten de aanlegwerkzaamheden voor de rondweg begin 2022.

 1. Wanneer is de N346 Schakel Achterhoek-A1 klaar?

De openstelling van de weg is gepland in 2024, afhankelijk van juridische procedures van bijvoorbeeld vergunningen en grondaankopen.

 1. Hoe houdt de provincie de inwoners van Lochem op de hoogte van het project?

Op de website gelderland.nl/N346-Lochem staat de meest actuele informatie. Daarnaast verstuurt de provincie nieuwsbrieven per mail bij nieuwe ontwikkelingen in het project. Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden? Laat dit dan weten via www.gelderland.nl/N346-Lochem. Bijeenkomsten over het project kondigen we aan op de website, via de nieuwsbrief en via advertenties in lokale huis-aan-huisbladen.